ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

13/06/2017

Επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρυσούλας Κατσαβριά – Σιωροπούλου για το Θεσμό και τη Λειτουργία των Σχολικών ΒιβλιοθηκώνΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων


Θέμα: «Ο Θεσμός και η Λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών»


Σύμφωνα με την UNESCO η Σχολική Βιβλιοθήκη αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και την εδραίωση της εκπαιδευτικής μεταρ-ρύθμισης. Είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και οι στόχοι της υποστηρίζουν τον αλφαβητισμό, την αναζήτηση, αξιολόγηση και επιλογή της πληροφορίας, τη διδασκαλία, τη μάθηση και τον πολιτισμό. Η Σύγχρονη Σχολική βιβλιοθήκη, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, μπορεί να υποστηρίξει την εφαρ-μογή σύγχρονων πρακτικών διδασκαλίας, μάθησης και επικοινωνίας γεγονός που αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί και είναι το ζητούμενο των πρό-σφατων προγραμμάτων σπουδών.
Επειδή η λειτουργική, αποτελεσματική αξιοποίηση της Σχολικής Βιβλιοθήκης- Κέ-ντρου Μέσων μάθησης και Πολιτισμού, μπορεί να καταστεί μοναδικό εργαλείο στή-ριξης των σύγχρονων εκπαιδευτικών απαιτήσεων και μοναδικός συνεργάτης εκ-παιδευτικού και μαθητή στην πορεία κατάκτησης της γνώσης
Επειδή μία σύγχρονη Σχολική Βιβλιοθήκη είναι αναγκαίο να βρίσκεται στην καρδιά κάθε σχολικού προγράμματος, καθώς όταν εντάσσεται λειτουργικά στην καθημερι¬νή εκπαιδευτική πράξη ενισχύει και εμπλουτίζει το εκπαιδευτικό περιβάλλον
Επειδή το εκπαιδευτικό μας σύστημα εισάγει σήμερα τόσο με τα ισχύοντα Αναλυτι¬κά Προγράμματα Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) όσο και με και τα Νέα, σύγχρονες διδακτι¬κές μορφές προσέγγισης της πληροφορίας και της γνώσης, οι οποίες απαιτούν για την υλοποίηση τους ένα εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον με διευρυμένες δυνατότητες,  όπως είναι η σύγχρονη Σχολική Βιβλιοθήκη
Επειδή μέχρι σήμερα ο θεσμός της  Σχολικής Βιβλιοθήκη, παρά τις όποιες νομοθε-τικές ρυθμίσεις, δεν εφαρμόστηκε συστηματικά και καθ΄ ολοκληρία από την πλευρά της Πολιτείας και η Σχολική Βιβλιοθήκη δεν συνδέθηκε οργανικά με την εκπαιδευτι¬κή διαδικασία
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.    Ποια είναι η πολιτική του Υπουργείου για τον θεσμό της Σχολικής Βιβλιο-θήκης;
2.    Τι σχεδιάζει να κάνει το Υπουργείο προκειμένου να άρει την αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στις προωθούμε¬νες ή εξαγγελλόμε¬νες εκπαιδευτικές αλλαγές και στις ανεπάρκειες της υλικοτεχνικής  υπο¬δομής στα σημερινά δημόσια σχολεία, ώστε να υποστηριχθούν αποτελε¬σματικά οι καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές,  που θα συμβάλλουν στην υπέρβαση των παραδοσιακών σχημάτων διδασκαλίας και μάθησης;

Η ερωτώσα βουλευτής
Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου