ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

21/12/2016

Η Αφροδίτη Θεοπεφτάτου για την απαλλαγή από προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε πληγέντες από φυσικές καταστροφέςΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη»

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α’/14), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο όγδοο του  Ν. 4431/2016 (ΦΕΚ 207 Β’16), οι αποζημιώσεις και οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο του Ν. 867/79 (ΦΕΚ 24 Α’/79) σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές δεν υπόκεινται σε κατάσχεση.
Με την παρούσα προτεινόμενη τροπολογία – προσθήκη διευκρινίζεται ότι για τους δικαιούχους των παραπάνω αποζημιώσεων και ενισχύσεων δεν αναζητούνται πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
                                             
Στο τέλος του άρθρου 38 του Ν. 4315/2014 προστίθεται το εδάφιο :
«2. Οι δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής, για την αποκατάσταση κτηρίων πληγέντων από φυσικές καταστροφές (σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες κ.λ.π.) καθώς και οι δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου ή φιλοξενίας για την προσωρινή τους στέγαση απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής και επιδότησης ενοικίου ή φιλοξενίας, ενώ οι σχετικές οικονομικές ενισχύσεις δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλους Φορείς καταβάλλονται δε εξ ολοκλήρου, χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και δεν υπόκεινται σε φορολογία. Τυχόν συμψηφισθέντα ή κατασχεθέντα ποσά, δεν αναζητούνται, αλλά αποδίδονται στους δικαιούχους.»

 Αθήνα, 21 Δεκέμβρη 2016


Η προτείνουσα βουλευτής

Αφροδίτη Θεοπεφτάτου